โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Camp Insight 2019 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย

      ด้วย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Camp Insight 2019 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเสนอ Sub Course ทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ A: Sociopreneurship in Action, B: Designing and Building Energy-Efficient Car, C: Introduction to Game Animation & Internet of Things, D: Ship Navigation Safety and Risk Assessment of Ship Collision และ E: Exploring Indonesian Art & Culture

     นิสิตผู้สนใจขอได้โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย หรือ ที่เว็บไซต์http://international.its.ac.id/commtech-insight-2019/

แล้วส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

Download เอกสารแนบ

597 total views, 2 views today