นิสิต ม.นเรศวร เข้ารับฟังฟรี !! 24-25 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ถ่ายทอดงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งหมายรวมถึง ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางและอาหารเสริม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักประกอบไปด้วยสารสำคัญที่มีแหล่งกำเนิด มาจากธรรมชาติ เช่น สมุนไพร เนื่องจากการมีประวัติการใช้อันยาวนานของสมุนไพรส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในแง่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการนำมาใช้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพวัตถุดิบจากธรรมชาติหลายชนิด เช่น วัตถุดิบที่ได้จากพืช และสัตว์ที่มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์ เวชเครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่สำคัญคือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในเชิงลึกเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัตถุดิบ จากธรรมชาติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเภสัชกรรมเพื่อเตรียมวัตถุดิบธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้  และช่วยรักษาความคงตัวทางเคมีของสารสำคัญที่มีอยู่ในวัตถุดิบ พร้อมทั้งเพิ่มการนำส่งสารสำคัญนั้น ไปยังอวัยวะเป้าหมายเพื่อให้ออกฤทธิ์  

โครงการ “ประชุมวิชาการ Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018 : Health Products for a Better Quality of Life (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)”  จึงได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี (CEIC-NU) และสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Cosnat) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล (PERCH-CIC) Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Japan และ Faculty of Medicine and Pharmacy, University of Bourgogne Franche-Comté, France รวมทั้ง Franco-Thai PHC Program โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดงานวิจัยที่นำมาเพื่อความรู้ทั้งในเชิงลึกและในเชิงปฏิบัติที่มีความทันสมัย และสามารถนำไปสู่การต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการและภาคการผลิต โดยผู้บรรยายเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนเรศวร, University of Bourgogne Franche-Comté จากประเทศฝรั่งเศส, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น  และ Universitas Airlangga ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อนำมาใช้เป็นยา เครื่องสำอางและอาหารเสริม ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภาคเอกชนและรัฐที่มีความสนใจทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป  

สำหรับโครงการ “ประชุมวิชาการ Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018 : Health Products for a Better Quality of Life (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)” กำหนดจัดในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 055 – 963 – 603 และที่เว็บไซต์   Natural Products – From Basic to Translation III (NPBT III) 2018 

436 total views, 1 views today