ม.นเรศวร ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร “การวิจัยสู่เส้นทางตำแหน่งทางวิชาการ” 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.45 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร “การวิจัยสู่เส้นทางตำแหน่งทางวิชาการ” จัดโดยกองการบริหารงานบุคคล   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์นายเพทย์สมชาติ โตรักษา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานด้วยงานวิจัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดจากการทำงานที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม และงานวิจัยดังกล่าวจะต้องสามารถขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศได้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร “การวิจัยสู่เส้นทางตำแหน่งทางวิชาการ”  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.45 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังต่อไปนี้ 

  • วันที่ 9 ตุลาคม 2561    ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ 4 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
  • วันที่ 10 ตุลาคม 2561   ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ 1 คณาจารย์ที่ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  • วันที่ 11 ตุลาคม 2561    ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ 2 คณาจารย์ที่ครองตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว 
  • วันที่ 12 ตุลาคม 2561   ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ 3 คณาจารย์ที่ครองตำแหน่งรองศาสตราจารย์แล้ว 

 

 

 

 

490 total views, 1 views today