ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น 2019-2020

        ด้วย Kanazawa University เสนอโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภายใต้โครงการ “Kanazawa University Shot-term Exchange Program (2019-2020)” ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น โดยเสนอลักษณะการเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 5 ประเภท (Program A, B, C, D และ E) ซึ่งผู้สนใจสมัครต้องศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครของโครงการแต่ละประเภท ดังเอกสารแนบท้าย และเว็บไซต์ http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/index.html

Download เอกสารแนบ

696 total views, 1 views today