ข่าวสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 252 (10/2561) 

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 252 (10/2561) โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์  และนายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีข่าวสารที่น่าสนใจจากการประชุมสภา ดังนี้ 

1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 252 (10/2561) มีมติแต่งตั้งคณบดีใหม่ คือรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นต้นไป    

2. การพิจารณาเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหามีองค์ประกอบ คือ 1.ประธานกรรมการ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 252 (10/2561) มีมติให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 2.กรรมการจำนวนหนึ่งคน ได้แก่ อธิการบดี  3.กรรมการจำนวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ หรือประธานสภาอาจารย์ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 252 (10/2561) มีมติให้รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ชาญวิชัย กรรมการสภาประเภทอาจารย์ เป็นกรรมการ 4.กรรมการจำนวนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจากคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยที่มิได้ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยที่มีการสรรหา 5.กรรมการจำนวนหนึ่งคน ซึ่งให้คณะ/วิทยาลัยดำเนินการเลือกโดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์บัณฑิตศึกษาประเภทอาจารย์ประจำ  

3. การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จำนวน 6 ฉบับ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย  Razi University ประเทศอิหร่าน Polus International College สาธารณรัฐประชาชนจีน Nationnal Chung Cheng University และ Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน  และChangwon National University สาธารณรัฐเกาหลีใต้  

4. การพิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร  คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ.2560 และการพิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 

5. การพิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559  

นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้ร่วมกันอภิปรายวาระต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้อย่าง รอบด้านและมุ่งให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ หลักการเป็นนักบริหาร  การบริหารจัดการเงินและงบประมาณ การพัฒนาคน การบริหารจัดการคน เป็นต้น  

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

888 total views, 4 views today