มน. ลงนามร่วมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา”  ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับ มหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

————————————————————— 

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะสามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโค้ชที่เป็นตัวแทนทำหน้าที่ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อให้คำแนะนำ กำหนดทิศทาง วางวิสัยทัศน์ และพัฒนาเครือข่าวความร่วมมือระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ ร่วมกันพัฒนาระบบ Mentoring ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดำเนินการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเน้นให้ความสำคัญการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและกำหนดนโยบายร่วมกัน ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด สร้างเครือข่ายกับกลุ่มวิจัยและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมกลุ่มมากขึ้น สร้างความเข็มแข็ง พร้อมที่จะก้าวสู่การทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 

News: 003

559 total views, 1 views today