สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวรคว้ารางวัล TEQ Award ประจำปี 2561  

นางสาวสุชาดา ทองอิน พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังกัด สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัล TEQ Award ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติบัตรพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  สำหรับผู้บริหารหน่วยงานที่สังกัดยังได้รับโล่รางวัลรับมอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ และเกียรติบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา  

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งในการดำเนินงานให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560 สพสว. วช. จึงร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จ ากัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ และเชิดชูเกียรติพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

 

 

 

 

 

 

805 total views, 4 views today