ม.นเรศวร จับมือ บริษัทเอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด  รับมอบทุนบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายสมภพเจริญจิตร์ ประธานกรรมการบริษัทเอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์  ปีการศึกษาละ 2 ทุนทุนละ 100,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้บริหารจัดการทุนสนับสนุนการศึกษาโดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ “บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น” โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนานิสิตให้ได้รับให้มีทักษะต่างๆที่เหมาะสมกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งจัดหาแหล่งทุนให้นิสิตภายหลังสำเร็จการศึกษาด้วย โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

News : 0529 

 

 

 

967 total views, 4 views today