อธิการบดีร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

 

อธิการบดีร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 

นิสิตโครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก 

ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ให้เกียรติมาร่วมในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ของนิสิตโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตากให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูว่า “คน 2 กลุ่มที่หาได้ยากที่สุด คือ กลุ่มคนบุพการี คือ กลุ่มคนที่ช่วยพัฒนาผู้อื่นเหมือนกับที่พัฒนาตนเองโดย  ไม่หวังผลตอบแทน และกลุ่มคนกตัญญูกตเวที คือ กลุ่มคนที่รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่น  คุณลักษณะของคน 2 กลุ่มนี้เป็นแบบอย่างที่พวกเราต้องฝึกและปฏิบัติพร้อมด้วยพลังใจ ซึ่งนิสิตทุกคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ เป็นกลุ่มคนที่หาได้ยากที่สุด คือ  กลุ่มคนกตัญญูกตเวที และด้วยคุณสมบัติของกลุ่มคนกตัญญูกตเวทีอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกตนเองให้เป็นกลุ่มคนบุพการีต่อไปในอนาคต และหลังจากที่นิสิตทุกคนฝึกสอนเสร็จแล้วก็จะสำเร็จการศึกษาและทำงานให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ของตนเอง  ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและประสบความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและเป็นผู้ที่มีปัญญาในการแก้ปัญหาทั้งชีวิตส่วนตนและปัญหาสังคมต่อไป” 

นอกจากนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ครูที่ดีในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับครูในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน” ซึ่งมีสาระสำคัญที่นิสิตทุกคนควรนำไปเป็นหลักคิดนำทางในวิชาชีพครูในอนาคต คือ ครูที่ดีหายาก เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการที่นิสิตเป็นครูสอนนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในพื้นที่ตะเข็บชายแดนด้านจังหวัดตากเป็นเรื่องที่ยาก และนิสิตทุกคน ณ ที่นี้ ได้รับทุนพระราชทานในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร ฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอฝากไว้ว่า ครูที่ดีคือครูที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกศิษย์และทำตนเป็นต้นแบบของความเป็นครูที่ดีที่เพื่อนครูด้วยกันอยากจะทำตาม  

ในงานพิธีไหว้ครูครั้งนี้ มีนิสิตที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูจำนวนทั้งสิ้น 156 คน ซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง และครูจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดตาก ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการฝึกสอนตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาช่วยสอนนิสิตในโครงการดังกล่าว และนิสิตจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้ และจะเป็นครูในโรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติการสอนอยู่ต่อไป 

 

 

 

553 total views, 1 views today