ม.นเรศวร จับมือ 9 ประเทศ พัฒนา Smart Grid Technology 

วันที่ 12 กันยายน 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมนานาชาติ The 4th Asian Smart Grid Congress (ASGC4) และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสถาบันอุดมศึกษาของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือในการทำวิจัยด้านพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุขฤดี สุขใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และผู้บริหารของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รวม 12 สถาบัน ซึ่งแบ่งการลงนามออกเป็น 3 ชุด ดังนี้   

ชุดที่  

 • Naresuan University (NU), of the Kingdom of Thailand 
 • Royal University of Phnom Penh (RUPP), of the Kingdom of Cambodia 
 • Universitas Indonesia (UI), of the Republic of Indonesia 
 • National University of Laos (NUOL), of the Lao People’s Democratic Republic 
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM), of the Federation of Malaysia 
 • Technological University Hmawbi, of the Union of Myanmar 
 • Central Philippine University (CPU), of the Republic of the Philippines 
 • Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), of the Socialist Republic of Vietnam 
 • Chiang Mai Rajabhat University (CMRU), of the Kingdom of Thailand 
 • Chiang Rai Rajabhat University (CRRU), of the Kingdom of Thailand 


ชุดที่ 
2  

 • Naresuan University (NU), Thailand 
 • TH Köln, University of Applied Sciences, Germany 


ชุดที่ 
3  

 • School of Renewable Energy and Smart Grid Technology (SGtech), Thailand 
 • Hawaii Natural Energy Institute, USA 

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการวิจัยเทคโนโลยีสมาร์ตกริด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทำการวิจัย อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยเฉพาะทางด้าน Smart Grid Technology ต่อไป ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

750 total views, 3 views today