จิตวิทยาปริทรรศน์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการจิตวิทยาปริทรรศน์ ครั้งที่ 11 ภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการวิชาการและกิจกรรมงานจิตวิทยาปริทรรศน์ ในธีมงาน “The Magic of Mind : อัศจรรย์แห่งจิตใจ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะชีวิตและอาชีพทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการในระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

News : 0511

634 total views, 2 views today