สหภาพยุโรปฯ เข้าบรรยายข้อมูลด้านทุนการศึกษาและการวิจัย 

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม Erasmus+ University Roadshows เพื่อบรรยายและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาและการวิจัย ให้แก่ นิสิต บุคลากร อาจารย์และนักวิจัย ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

News: 0510 

608 total views, 1 views today