กองบริหารงานบุคคล จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริหารงานบุคคล จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมได้รับเกียรติจาก นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลกมาบรรยายในหัวข้อ “ความโปร่งใสกับการปฎิบัติงานภาครัฐ”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรม และการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   สำหรับในหัวข้อในการอบรมในครั้งนี้เน้นตามหลัก “ธรรมาภิบาล” ( Good Governance) เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลายที่จะช่วยการทำงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ นอกจากนี้การอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนตระหนักในหลักธรรมาภิบาลและสามารถนำมาปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

 

1,044 total views, 1 views today