ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานเปิดเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ  พร้อมนี้ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9  เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในการผลิตบัณฑิต ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมและบริการวิชาการแก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงานพัฒนาองค์การและพัฒนาสังคม นอกจากนั้นภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม” โดยคุณพรพิมล วรดิลก ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา  และการเสวนา หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม” โดยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเชื่อมศาสตร์พระราชากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  อธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้มีนิสิต คณาจารย์ เครือข่ายด้านสังคม และผู้สนใจทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

News 0507 

806 total views, 1 views today