ม.นเรศวร ถ่ายทอดการนำเทคโนโลยีพัฒนาการท่องเที่ยว ประเทศฟินแลนด์

เมื่อวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561 Dr. Antony Harfield อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วม Summer School “Co-creating on-the-road ICT solutions to promote Sustainable Tourism in World Heritage Sites” ณ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อร่วมบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ของวิจัยนำเทคโนโลยีไปพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบุรณ์ และสุโขทัย ให้กับผู้เข้าร่วมจาก 20 ประเทศทั่วโลก

Summer School จัดโดย UNESCO chair in ICT to develop and promote sustainable tourism in World Heritage Sites จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มี Department of Future Technologies at University of Turku, Finland เป็นเจ้าภาพ แต่เป็นครั้งแรกของการเรียนรู้บนรถบัสที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย สำหรับการเรียน การสัมมนา ผ่านเส้นทางของ 5 สถานที่ท่องเที่ยว UNESCO World Heritage Sites ระยะทางกว่า 1,700 กิโลเมตร

Dr. Antony Harfield ได้กล่าวว่า เราจะใช้เทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวแน่นอน แต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทาย สำหรับการหาแนวทางในการที่จะใช้เทคโนโลยีไม่ให้กระทบกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ รวมไปถึงให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ โดยตรงมากกว่าผ่านทางหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าว ยังได้หารือถึงร่วมมือระหว่าง Department of Future Technologies in University of Turku, Finland และ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหาวิธีการ แนวทางที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์

News: 0506

 

1,387 total views, 1 views today