มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือสาธารณสุขฯ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมมือกับ 11 หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
เขตภาคเหนือตอนล่าง สร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ สําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่รวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 11 แห่ง ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในฉบับนี้ ได้แก่ 

 1. สํานักงานเขตสุขภาพที่ 2
 2. สํานักงานเขตสุขภาพที่ 3
 3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
 7. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
 8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 9. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 10. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 11. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงสรุปการดำเนินงานของแครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต 

ภาพและข้อมูลจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

106,917 total views, 1 views today