ม.นเรศวร ร่วมแสดงผลงานและการรวมพลังสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2561 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  6 กระทรวง 14  หน่วยงาน ร่วมแสดงผลงานและการรวมพลังสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2561″ สืบสาน รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 16.00 น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ โดยมี พลเอกชนาธิป บุนนาค หัวหน้าสำนักงาน รองผู้อำนวยการสำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกเป็นประธานเปิดงาน 

พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงผลงานว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของภาครัฐไปสู่ประชาชนในการแสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน ดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มาอย่างต่อเนื่อง ในการลดความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ พร้อมจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่กับการทรงงาน และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน ต่อยอด สร้างสุขสู่ปวงประชา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย การขยายผลในโครงการพระราชดำริต่างๆ และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการรวมกลุ่มของประชาชนแต่ละพื้นที่ และการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 

ด้าน ดร.สมคิด คำแหง ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยมีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนหมู่บ้านปรองดอง  9  จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้หลักการ “มีกิน มีใช้ ได้พึ่งพากัน ผูกพันปรองดอง” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายของประเทศ  

ภายหลังจากการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการ ตามแนวทาง “มีกิน มีใช้ ได้พึ่งพากัน ผูกพันปรองดอง” ซึ่งมีชุมชนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ภายใต้  “งานสืบสาน รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” จำนวนทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  1. หมู่บ้านป้อม หมู่ที่  3 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  2. หมู่บ้านวังไม้ตอก หมู่ที่ 10 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  3. หมู่บ้านสนามคลี  หมู่ที่  6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  4. หมู่บ้านห้วยน้ำไซ ต.เนิ่นเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 

 

 

 

113,530 total views, 1 views today