ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 251 (9/2561) 

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประกอบด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร กรรมการสภาประเภทอาจารย์  และนายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีข่าวสารที่น่าสนใจจากการประชุมสภา ดังนี้ 

1) ผลการประกวดสติกเกอร์ LINE มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดทำช่องทางการสื่อสารผ่าน Application LINE  มีผู้ชนะการประกวด 3 ทีม เข้ารับเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 

  1. นางสาวสุธาสินี  โหมดเกษม  ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “ที่นี่…มอนอ” 
  2. นายสุจริต แจ่มจำรัส นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ชื่อผลงาน  “น้องส้มส้ม”
  3. นายทักษ์ดนัย  ประดิษกุล  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ชื่อผลงาน  “วิถีนิสิต” 

2) การรายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรทุกระดับ ประจำภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
3) การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สิ้นสุดวันที่ 30มิถุนายน 2561 
4) การรายงานสรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 5,254 คน 
5) การพิจารณาการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จาก 25 กอง ปรับเป็น 16 กอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6) การพิจารณาการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 คณบดี และ 1 ผู้อำนวยการวิทยาลัย  คือ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
7) การพิจารณาการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2562 
8) การพิจารณาการปรับปรุงการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ ประจำปีการศึกษา 2561 
9) การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
10) การพิจารณาการปรับโครงสร้างของโรงเรียนมัธยมสาธิต โดยให้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
11) การพิจารณาบรรจุ 1 หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ของคณะศึกษาศาสตร์ 
12) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและขออนุมัติหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร
13) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร 
14) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร                  ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร 
15) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร 
16) การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร 
17) การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จำนวน 9 ฉบับ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศมาเลเซีย
18) การพิจารณาการปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการของคณะแพทยศาสตร์
19) การพิจารณาการปรับโครงสร้างสำนักงานงานเลขานุการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้ร่วมกันอภิปรายวาระต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้อย่าง รอบด้านและมุ่งให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการหอพักนิสิต การเตรียมระบบประกันคุณภาพและการตรวจสอบหลักสูตร เป็นต้น  

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

675 total views, 2 views today