ไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์และได้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ไปจนถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและคณาจารย์ และเพื่อให้นิสิตได้สืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามสืบไป ทั้งนี้มีนิสิตใหม่จากทุกคณะร่วมพิธีกว่า 5,000 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

News : 0485

921 total views, 3 views today