ปาฐกถา “How to be Resilient Citizen in a Glocal Society”  

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมา เป็นองค์ปาฐกของปาฐกถา หัวข้อ “How to be Resilient Citizen in a Glocal Society”  จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Glocal Society ทั้งนี้มี นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 300 คน ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

News : 0484 

524 total views, 2 views today