8 สิงหาคมนี้ ขอเชิญฟังปาฐกถา “How to be Resilient Citizen in a Glocal Society”  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดเผยว่า คณะสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กลไกและกระบวนการทางการศึกษา เป็นตัวเชื่อมระหว่างความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ ได้อย่างกลมกลืน (Glocal Society) เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดปาฐกถา หัวข้อ“How to be Resilient Citizen in a Glocal Society” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์ปาฐกของการปาฐกถาครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมรับฟังการปาฐกถาตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 1999 ในวันและเวลาราชการ 

News : 0482 

118 total views, 1 views today