สร้างพลังจิต รักษาใจ ป้องกันภัยด้วยธรรม 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างพลังจิต รักษาใจ ป้องกันภัยด้วยธรรม “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”  ซึ่งจัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันจิตตานุภาพ และคณะคุรุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักคำสอนของพุทธศาสนา ให้ช่วยหนุนนำจิตสำนึก ส่งเสริมเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  ณ วัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก  

NEWS : 0480 

 

369 total views, 1 views today