ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

         สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาอายุระหว่าง 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dce.mre.gov.br/

         และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Download เอกสารแนบ

1,383 total views, 1 views today