สัมมนาเครือข่ายสัมพันธ์อดีตผู้นำนิสิตกลับถิ่นนเรศวร ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเครือข่ายสัมพันธ์อดีตผู้นำนิสิตกลับถิ่นนเรศวร ครั้งที่ 2 จัดโดยกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ณ ห้องประชุม Main Conference มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรวบรวมศิษย์เก่าซึ่งเป็นอดีตผู้นำนิสิตที่ได้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ระบบของตลาดแรงงานกลับมาระดมแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมของนิสิตยุคใหม่ ร่วมคิดโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 430 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปี 2563  ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ การจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่นายจ้างหรือสังคมต้องการ รวมถึงได้พบปะกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวตอนหนึ่งในการกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าว่า ส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ได้มาจากความสำเร็จของศิษย์เก่า การที่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกลับมาช่วยเหลือมหาวิทยาลัย นับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ในการนำพลังและศักยภาพของศิษย์เก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้นำนิสิตทุกคนถือเป็นบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย สิ่งที่อยากแลกเปลี่ยนในครั้งนี้คือองค์ความรู้และทักษะ ซึ่งอาจเป็นองค์ความรู้และทักษะอีกด้านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยยังไม่มี เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปสู่ชุมชน ขอให้ศิษย์เก่ารักษาความเป็นผู้นำตลอดไป เป็นที่พึ่งของประชาชน ของแผ่นดิน อยากให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจว่า ทุกคนเป็นลูกของสมเด็จพระนเรศวรตลอดชีวิต

1,521 total views, 1 views today