อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับ 2 รางวัล ระดับประเทศด้านการควบคุมยาสูบ

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ เข้ารับโล่เกียรติยศ นักวิจัยดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ จากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรางวัลนี้พิจารณาจากนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561)

ผลงานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1.ผลงานวิจัยที่ช่วยผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้สำเร็จ ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ 1) แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ในมุมมองชาวไร่ยาสูบในชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงสาเหตุของการออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ
ทำให้ผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศเกิดความเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากรณีเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในกรณีหากได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ 2) ทัศนคติที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่จำหน่ายบุหรี่ในเขตบริการสุขภาพที่ 2 เป็นงานวิจัยที่นำเสนอข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการร้านค้าในส่วนภูมิภาค ในกรณีข้อร้องเรียนของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทยที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

2.ผลงานวิจัยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
1) Predicting Factors for Retailers’ Sale of Cigarettes to Adolescents in the Lower Part of Northern Region of Thailand. 2) ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปกฎหมายการจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนไทย และ3) การทบทวนวรรณกรรมเรื่องมาตรการจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้รับมอบโล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

290,655 total views, 1 views today