ม.นเรศวร จัดพิธีทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำหรับโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ จะจัดก่อนที่จะเริ่มเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งจัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายวิภาคศาสตร์

 

ดร.อิทธิพล พวงเพชร ตัวแทนอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนการสอนของนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยร่างกายของมนุษย์เพื่อใช้ประกอบการเรียน ทำให้ผู้ที่ศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนนั้นอย่างลึกซึ้ง และร่างกายมนุษย์ที่นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนนั้น ได้จากผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาที่บริจาคร่างกายไว้เป็นวิทยาทานเมื่อได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งถือว่าเป็นความเสียสละอย่างยิ่ง

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศตนนี้จึงเป็นวิธีแสดงออกถึงความเคารพและแสดงซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อท่านที่ได้เสียสละร่างกายเพื่อให้การเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักในวัตถุประสงค์ของการศึกษาแก่ผู้ทำการศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้สูงสุด

“การบริจาคร่างกาย ผู้ที่มีความประสงค์จะต้องมีการทำพินัยกรรมให้กับมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์ โดยสามารถมารับเอกสารได้ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือฝากผู้ที่ผ่านมาที่คณะมารับไปเขียนเอกสารก็ได้เช่นกันซึ่งจะมีเอกสารอยู่ 2 ฉบับ โดยผู้ที่มีความประสงค์สามารถลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งให้ญาติลงลายมือชื่อรับรองเอกสารเพื่อให้ญาติรับรู้ในการบริจาคร่างกายดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำชื่อขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้จะไม่มีการตรวจร่างกายก่อนทำพินัยกรรมแต่อย่างใด หากเมื่อเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปในที่ที่ผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิตเพื่อดูสภาพร่างกาย โดยที่ระยะทางต้องไม่เกิน 200 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช โทรศัพท์ 0 5596 4705”

233,960 total views, 1 views today