ม.นเรศวร เปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ Beginning Camp ครั้งที่ 17 Rising Of The King Glory

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ Beginning Camp ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ปรับสภาพก่อนการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โดยนายนัธวินทร์ ทองย้อย นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติและจำเป็นสำหรับจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้รู้จัก และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ปรับสภาพก่อนการศึกษาเล่าเรียน นิสิตใหม่ได้นำประสบการณ์จากรุ่นพี่มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  โดยทางองค์การนิสิต ดำเนินการจัดกิจกรรม สานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้มีพระคุณต่อบ้านเมืองผืนแผ่นดินไทยและมหาวิทยาลัยนเรศวร, แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย แนะนำผู้นำนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต, กิจกรรม “โอ้โห มอนอ”, จิตวิญญาณลูกนเรศ, พิธีเทียน และปิดท้ายกับกิจกรรมนำนิสิตน้องใหม่ลอดซุ้มประตูเมือง จากเวียง สู่วัง  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และดำเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีความสุข

1,680 total views, 1 views today