เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย

          ตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทยรวม 14 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนำความรู้ไปประยุกตใช้และเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคต.) ในภูมิภาคอาเซียน นั้น

        ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในรอบปี 2561 (ส.ค. – พ.ย. 61) โดยแจ้งกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของนิสิตในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการและภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาที่พบ ณ สคต. บางแห่งจากนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานดังเอกสารแนบ

        หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการข้างต้น นิสิตและ/หรือคณะต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน e-mail: asean.ditp@gmail.com พร้อม รายชื่อ ประวัติ Transcript และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยระบุ สคต. ที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานใน 2 อันดับ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 61

 

Download เอกสารแนบ

783 total views, 1 views today