นิสิตม.นเรศวร รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี โดยจากการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาจากทั่วประเทศ นางสาวปรียา พรมแตง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ พร้อมทั้งนางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลพระราชทานนักศึกษาพิการ ประเภทความพิการทางร่างกาย ทั้งนี้นักศึกษาที่รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งกำหนดการการเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลในโอกาสต่อไป

 

1,393 total views, 4 views today