ม.นเรศวร เปิดโครงการเตรียมความพร้อม ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อม ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร   ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุข โดย ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์, “กิจกรรมการดูแลนิสิตพิการและสร้างความตระหนักรู้ต่อคนพิการ” โดย ดร.จรัญ พหลเทพ อาจารย์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, กิจกรรมรุ่นพี่นิสิตพิการพบนิสิตรุ่นน้อง แนะนำสถานที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยมีนิสิตใหม่ที่เป็นนิสิตพิการ และนิสิตพิการที่เรียนอยู่เดิมเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดให้บริการศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ไว้รองรับ ในปัจจุบันมีนิสิตพิการที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 คนและทางมหาวิทยาลัยได้มีแผนที่จะปรับและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการนิสิตเหล่านี้ให้เท่าเทียมกับนิสิตปกติ

โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตพิการ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหากขาดเหลือสิ่งใดที่ทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีให้บริการ นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ เพราะนิสิตทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

2,238 total views, 2 views today