ร่วมชื่นชมผลงานออกแบบและแสดงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายนิสิต และกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน

     อัตลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่บุคคลและองค์กรต่างๆ พยายามหาตัวตนที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือบุคคลรอบข้าง เพื่อให้เป็นที่สนใจ โดดเด่น เป็นจดจำและที่สำคัญคือ การสร้างคุณค่า จากความหมายจากอัตลักษณ์เหล่านั้น เครื่องแต่งกายนิสิตเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าบุคคลเหล่านั้นคือผู้ที่กำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย หากแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนมากพอว่า นิสิต นักศึกษาเหล่านั้น กำลังศึกษาในสถาบันใด เนื่องจากเครื่องแต่งกายนิสิตมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งประเทศ แตกต่างกันเฉพาะสี และเครื่องหมายต่างๆ เท่านั้น

    มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งมายาวนานกว่า 28 ปี มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดมา หากมีการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแบบนิสิตที่สามารถสื่ออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือได้ จะยิ่งส่งเสริมเรื่องราว ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจในเครื่องแต่งกายของสถาบันต่อไป

          

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ออกแบบโครงการอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า นิทรรศการชุดนิสิตต้นแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้ความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงของนิสิตชายและหญิงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งทางด้านรูปแบบ วัสดุ การผลิต ต้นทุนและจะเป็นโครงการที่ให้สมาชิกทุกระดับมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน และที่สำคัญคือการนำเสนอผลงานผ้าทอที่ผ่านการจัดสิทธิบัตร จำนวน 5 รายการ มาใช้ผลิตเป็นเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตรงตามความต้องการของนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตต้นแบบชุดนิสิตที่มีอัตลักษณ์  ที่เหมาะสมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  รวมถึงผลิตเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต  โดยไม่สร้างภาระให้กับนิสิต  ต้นแบบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบด้วย 5 กลุ่มเครื่องแต่งกายดังนี้  ชุดเรียนประจำวัน จำนวน 5 แบบ  ชุดพิธีการ จำนวน 5 แบบ  ชุดวัฒนธรรม จำนวน 5 แบบ ชุดรับปริญญา จำนวน 5 แบบ และชุดครุย จำนวน  2  แบบ

การจัดแสดงจะนำเสนอรูปแบบพร้อมราคา ที่คำนวนจากวัสดุ การตัดเย็บและเครื่องหมาย   โดยนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

  • 3 กรกฎาคม 2561 จัดแสดงสำหรับกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สำนักงานอธิการบดี
  • วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2561 จัดแสดงสำหรับประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก
  • วันที่ 26 สิงหาคม 2561 จัดแสดงสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

>> ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน ได้ที่ https://goo.gl/forms/usyUTgST3tSZCWag2

ขอขอบคุณภาพและวีดีโอประกอบ จาก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ออกแบบโครงการอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

News : 0462

135,439 total views, 4 views today