โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 9

กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 9 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 ด้วยแนวคิด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเห็นได้จากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้และกลายเป็นรายได้หลักของประเทศ อีกทั้ง การท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยการอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ

1,859 total views, 4 views today