ม.นเรศวร เปิดเวทีให้ความรู้กับผู้ประกอบการ มุ่งนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจ 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการพัฒนา SME และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อที่จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการที่จะขยายธุรกิจเดิมให้เป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Innovation Thinking” โดย ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ Chief Executive Officer บริษัท FiberOne จำกัด (มหาชน) การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการหลักสูตรเทคโนโลยีผู้ประกอบการกับ CPAll” โดย คุณเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนา SME และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” จาก ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ คุณเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม คุณวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา (ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง) คุณสมชาย สุรเวคิน (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์) และคุณณฐกร โซ่จินดามณี (ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านการพัฒนาธุรกิจ พร้อมนี้ธนาคารกสิกรไทยได้มาแนะนำการส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการ SME อีกด้วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

News : 0435 

417 total views, 1 views today