ม.นเรศวร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  OECD GLP QUALITY ASSURANCE PROGRAMME WORKSHOP 

      มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  OECD GLP QUALITY ASSURANCE PROGRAMME WORKSHOP ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-207 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและให้การต้อนรับ Dr.JAHANGIR BIN KAMALDIN วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Universiti Sains Malaysia ให้เกียรติมาบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (GROUP CONDUCT OF TEST FACILITY QA INSPECTION) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance Personnel)  

     สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจในหลักการ OECD GLP รวมทั้งบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ Quality Assurance Personnel ได้ฝึกทักษะในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันให้หน่วยทดสอบในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ (Non-clinical testing) ได้รับการรับรอง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยในระดับก่อนคลินิกตามหลักการ GLP จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810 total views, 1 views today