กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
       โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,192 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4,676 คน ระดับปริญญาโท 416 คน และปริญญาเอก 100 คน * (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563)
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่
คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
 

1,345 total views, 28 views today

Date

ธ.ค. 15 2020 - ธ.ค. 17 2020

Time

All Day
Category