กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 9 แห่ง
วันที่ประกาศข่าว 11 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 85 คน

         ตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมีการเปิดรับสมัครนิสิตจากสถาบันต่างๆ เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน 9 แห่ง ใน 8 ประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับการเปิด AEC
ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทยในปี 60 (ส.ค. - พ.ย. 60) นั้น

       ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวและขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อไปยังกรมฯ
ภายในวันที่ 26 พ.ค. 60 นี้ หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยนิสิต/และคณะต้นสังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

        หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอได้โปรดเสนอชื่อมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2560 เพื่อเสนอชื่อไปยัง
ศูนย์พัฒนาการค้าธุรกิจไทยในอาเซียนต่อไป

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์