ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศข่าว 11 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 127 คน
      ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program
ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงาน
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน

    โดยผู้สมัครควรทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ การเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน
การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข
รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาที่สอง ในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครควรศึกษารายละเอียดสาขาที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน พร้อม
คุณสมบัติของผู้สมัครดังเอกสารแจ้ง Download เอกสารแนบ กรณีที่สมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์