รายงานพิเศษ
 
 
คณะพยาบาลฯ จัดนิทรรศการโชว์นวัตกรรมของนิสิตเพื่อเด็กปฐมวัย
วันที่ประกาศข่าว 05 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 504 คน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก จัดนิทรรศการชิ้นงานประดิษฐ์สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต ได้พัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กได้กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษา สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การเล่นจึงมีความสำคัญต่อเด็กในช่วงวัยนี้ เพราะเป็นโอกาสที่เด็กจะได้สัมผัส ลงมือทดลองทำกิจกรรมต่างๆตามการรับรู้ของตนเอง จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการแสดงชิ้นงานประดิษฐ์สร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ โดยเป็นผลงานของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 ชิ้นงาน ซึ่งผลงานทุกชิ้นได้นำไปทดลองใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง


นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังจัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “นั่งเก่งเล่นได้” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “สมดุลหรรษา” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ผลงาน “รถลากมหาสนุก”

ผลงาน “นั่งเก่งเล่นได้"


ผลงาน “สมดุลหรรษา”


ผลงาน “รถลากมหาสนุก”


-------------------------------------------------------------------------

ธิติ สิงห์คง: ข่าว
นเรศ เอี่ยมอินทร์: ภาพ
5-04-60/181

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์