(IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60
วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 333 คน
     ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัคร
ผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 57 วัน 

    โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรมรวมถึงแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดแนบ
            
     ในการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุน
ของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ1 และ   เอกสารแนบ2 
            
      ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ และจัดส่งเอกสารใบสมัครดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-2788400 ต่อ 1821  
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2985646 หรือ http://www.deqp.go.th, http://www.iatssforum.jp/en/
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์