รายงานพิเศษ
 
 
มน. ร่วมกับ วช. และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560”
วันที่ประกาศข่าว 23 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 500 คน


    มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)” ระหว่างวันที่  23 – 25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาค”ในวันที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอกาสพัฒนกิจ ประธานเครือข่ายภูมิภาค : ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด     พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในภูมิภาคเกิดความสนใจในการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม โดยเฉพาะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลงานวิจัยไทย ปัจจุบันการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมไปกับการพัฒนา จึงถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการสร้างระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็ง ร่วมกับการวิจัยที่มีคุณภาพจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้น การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” นี้ จะทำให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ผลงานวิจัยสู่เวทีสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงผลงานวิจัยได้ทั่วถึงในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อีกทางหนึ่ง

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่า “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ หรือภาคใต้ เพื่อขยายผลสำเร็จจากการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” หรือ Thailand Research Expoไปสู่การจัดเวทีในระดับภูมิภาค โดย วช. และหน่วยงานที่มีความพร้อมในส่วนภูมิภาคร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัยและผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น สำหรับในปี 2560 วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคได้ร่วมกันจัดงาน ภายใต้แนวคิดหลัก“CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต  ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม”โดยมี Mascot เป็นช้าง ชื่อ “น้อง CHANGE” ซึ่งสื่อความหมายถึง การใช้ช้างเป็นส่วนหัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใส่สูทเทาแสดสื่อถึงความพร้อมปรับตัวเข้าสู่สากล  นุ่งโจงกระเบนแสดงถึงความไม่ละทิ้งความเป็นไทย
     การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค การสัมมนาวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ขี้เถ้าแกลบชะลอการสุกของผลไม้ ลาก่อนปลาเกลือแบบดั้งเดิมนครสวรรค์ ผลิตภัณฑ์แก้อาการเผ็ด กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น  ส้วมสไลเดอร์ ผลงานประดิษฐ์เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"หุ่นยนต์มหัศจรรย์ "เครื่องส่องให้ ความอบอุ่นทารกแรกคลอดโดยการแผ่รังสี กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น ตู้อบแห้งด้วยอินฟราเรดระยะไกล การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์หลงลับแลแบบกึ่งอัตโนมัติ แขนกลเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น แสดงผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระโครงการการจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน เป็นต้น


     นอกจากนี้ยังได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการโดย วช. ลงนามร่วมกับ ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศโดย วช. ลงนามร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ 3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขตโดย วช. และมหาวิทยาลัยนเรศวร  ลงนามร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

     พบกับ “ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017) ” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรโทรศัพท์ 0-5596-8641  Email : nrc@nu.ac.th หรือ http://rre2017.nu.ac.th/home.php

กองบริหารงานวิจัย : ข้อมูล
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง : ภาพ
23-03-2560/170
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 12 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์