Osaka International University (OIU) ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ระดับปริญญาตรี
วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 195 คน
     ด้วย Osaka International University (OIU) ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ระดับปริญญาตรี ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนและสามารถโอนหน่วยกิตได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและที่พัก จาก OIU โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถเสนอชื่อเข้าร่วมได้ 1 ราย ซึ่งนิสิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ ผลการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ไม่น้อยกว่าระดับ B1 คือ 40 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

2) ผ่านเกณฑ์ของ OIU คือ มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น เที่ยบเท่าระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป (Japanese Language Proficiency Test: JLPT) หรือมีหนังสือรับรองทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N4

    ทั้งนี้ หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการ นิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ ขอได้โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 1) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 2) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT 3) แบบฟอร์มการสมัครของ OIU ดังเอกสารแนบท้าย

    หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอได้โปรดเสนอชื่อมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Osaka International University ต่อไป
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์