ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ม.นเรศวร เตรียมเปิดเวทีเสวนา 6 สถาบันเครือข่าย UKM ครั้งที่ 33
วันที่ประกาศข่าว 17 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 169 คน

      กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 33 (1/2560) หัวข้อ “การต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0”ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องMain Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

      ม.นเรศวรเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  (University Knowledge Management, UKM)  เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งจะร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการความรู้ขององค์กรและสถาบันอื่น เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความรู้ โดยภายในการเสวนาจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารด้านงานวิจัยสถาบันสมาชิก

หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยแสวงหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจาก ผู้ใช้ความรู้เป็นผู้สร้างความรู้ / การสร้างภาวะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)และการแสวงหาองค์ความรู้จากภาคธุรกิจกลุ่มที่ 2 กลุ่มนักวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มที่ 4 กลุ่มนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิค วิธีการ การสร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่างานวิจัย โดยมีผู้แทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ นำเสนอในหัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์  โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิจัย”

                   โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือโทร 055-961444

 

ณัฐชยา แก้วมา : ข่าว

ยศวดี สืบสาย : ภาพ

                                                                                                14-3-60/163

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์