โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Center for Japanese Education, Fall semester 2017
วันที่ประกาศข่าว 17 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 208 คน
    
     ด้วย Reitaku University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Center for Japanese Education, Fall semester 2017 ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือน กันยายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียนและสามารถโอนหน่วยกิตได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและที่พัก จาก Reitaku University 

โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถเสนอชื่อเข้าร่วมได้ 1 ราย ซึ่งนิสิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    1) ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ ผลการเรียนเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ไม่น้อยกว่าระดับ B1 คือ 40 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

    2) ผ่านเกณฑ์ของ Reitaku University คือ มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น เทียบเท่าระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป (Japanese Language Proficiency Test: JLPT)

    ทั้งนี้ หากมีนิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการ นิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ ขอได้โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 1) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 2) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT 3) 

แบบฟอร์มการสมัครของ Reitaku University ดังเอกสารแนบท้าย Download

นิสิตประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอได้โปรดเสนอชื่อมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อเสนอชื่อไปยัง Reitaku University ต่อไป
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์