ภาพข่าว
 
 
มน. เปิดเวทียกระดับนักวิจัยไทยสู่ระดับโลก เชิญเจ้าของรางวัลโนเบล ด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก
วันที่ประกาศข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 1341 คน       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบอลรูม แอนด์ รีเซฟชั่น ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการปาฐกถาพิเศษ “TheProspects for Global Financial Stability” โดยร่วมกับ มูลนิธิสันติภาพนานาชาติ (The International Peace Foundation) หรือ IPF ภายใต้ โครงการ “ASEAN Event Series “Bridges Dialogues Toward a Culture of Peace” โดยเชิญ Prof. Robert F. Engle III เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2003 อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัย New York Stern School of Business และเป็นนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของโมเดล ARCH แบบจำลองที่นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้น ตลาดเงิน การประเมินราคาและความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันมาเป็นองค์ปาฐก พร้อมพิธีมอบปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แด่ Prof. Robert F. Engle III ซึ่งภายในกิจกรรมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรในภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน ตลอดจนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานจำนวนมาก       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดเผยว่า การจัดปาฐกถาพิเศษ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ภาคธุรกิจ สถาบันการเงินต่างๆ ของไทยที่ได้เข้ามารับฟังและรับรู้สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของโลกในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากมุมมองและการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์และนักการเงินที่มีชื่อเสียงของโลก ซึ่งงานนี้มีนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ามาร่วมรับฟัง เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นสากลเพื่อเป็นฐานในการเรียนและการทำโปรเจ็ก ทำงานวิจัยและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือสร้างงาน สร้างอาชีพของตนเองได้ รวมไปถึงการให้บริการทางวิชาการเพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ  ซึ่งจากการฟัง ศาสตราจารย์ Robert F. Engle III ตอนหนึ่ง ท่านได้ให้ข้อคิดว่า เศรษฐกิจถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นการให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์แก่เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากรวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการกินดีอยู่ดีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

       “การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร  เน้นวิจัยเป็นหลักในทุกระดับ นิสิตที่จบไปจะมีพอร์ตโฟลิโอแสดงถึงศักยภาพความรู้ความสามารถจากการเรียน การทำโปรเจ็ก การค้นคว้าวิจัย เป็นใบเบิกทางในการทำงานและการประกอบอาชีพ ส่วนอาจารย์ก็จะเน้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการได้มาฟัง ศาสตราจารย์  Robert F. Engle III ซึ่งเป็นกูรูของโลกทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทำให้นิสิต อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัย เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี กล่าว


........................................................


งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง: ข่าว
นเรศ เอี่ยมอินทร์: ภาพ
15-02-60/141

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์