ผลงานวิจัย
 
 
นักวิจัย มน. ช่วยเกษตรกร พัฒนาอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยข้าวโพด ลดเวลา ป้องกันอาการบาดเจ็บ ห่างไกลโรค
วันที่ประกาศข่าว 21 เมษายน 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 3393 คน

นักวิจัย มน. ช่วยเกษตรกร พัฒนาอุปกรณ์ใส่ปุ๋ยข้าวโพด ลดเวลา ป้องกันอาการบาดเจ็บ ห่างไกลโรค 

           เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ทศพล บุตรมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “เปิดโลกทัศน์ความร่วมมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียน” (Bridging Occupational & Environmental Health Collaboration With ASEAN Economic community) รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบ Oral Presentation เรื่อง อุปกรณ์ใส่ปุ๋ยข้าวโพดเพื่อป้องกันท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมและลดระยะเวลาการทำงาน จาก สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

           อาจารย์ทศพลกล่าวว่า ผลงาน“อุปกรณ์ใส่ปุ๋ยข้าวโพดเพื่อป้องกันท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมและลดระยะเวลาการทำงาน” ที่ได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ว่า “ข้าวโพด” เป็นพืชที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ที่ให้คุณค่าทางอาหารต่าง ๆ มากมาย ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพด เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย และการดูแลที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ออกผลผลิตได้ทีละมาก อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งสามารถนำมาบริโภค และแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ได้อย่างมากมาย ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ศึกษาวิธีการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด พบว่า พฤติกรรมลักษณะการทำงานของเกษตรกร หนึ่งในวิธีการทำงาน คือวิธีการใส่ปุ๋ยข้าวโพด มีลักษณะท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ การยกภาชนะบรรจุปุ๋ยที่มีน้ำหนักมากด้วยมือเปล่า ทั้งนี้ในการใส่ปุ๋ย 1 ไร่ เกษตรกรต้องใช้เวลาเฉลี่ย 33  นาที ลักษณะการทำงานดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาทางด้านการยศาสตร์ตามมา เช่น การปวดเมื่อยหลังและลำตัว การปวดเมื่อยคอ การปวดเมื่อยมือและข้อมือ ผู้วิจัยจึงสนใจออกแบบอุปกรณ์ช่วยใส่ปุ๋ยข้าวโพดเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวและลดระยะเวลาในการทำงาน            

           วิธีการคือ การออกแบบอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกระเป๋าสะพายหลัง กำหนดขนาดของกระเป๋าบรรจุปุ๋ยโดยการสร้างเป็นโครงเหล็กขนาดเล็ก เย็บถุงปุ๋ยกับโครงเหล็กโดยมีแผ่นฟองน้ำซับอยู่ด้านในถุงปุ๋ย ต่อท่อเฟล็กซ์กับท่อส่งปุ๋ยโดยมีวาล์วปิด-เปิด โดยท่อมีความยาว 104 ซม. นำชิ้นงานที่สร้างเสร็จ ไปทดลองใช้กับเกษตรกรใส่ปุ๋ยข้าวโพด จำนวน 15 คน วัดผลโดยการประเมินท่าทางการทำงานด้วยแบบประเมิน  RULA (Rapid Upper Limb Assessment) บันทึกระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยข้าวโพดต่อ 1 ไร่และความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ผลปรากฎว่า อุปกรณ์ช่วยใส่ปุ๋ยข้าวโพด ทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมลดลง เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน น้ำหนักเหมาะสมกับการใช้งาน และการใช้งานง่ายมีกลไกไม่ซับซ้อนมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก จากเดิมที่มีระยะเวลาการใส่ปุ๋ยโดยเฉลี่ย 1 ไร่ 33 นาที เหลือเวลาเพียง 21.67 นาที ทั้งนี้ การประดิษฐ์อุปกรณ์ดังกล่าวราคาไม่แพง หากมีอุปกรณ์ช่วยใส่ปุ๋ยข้าวโพด จะช่วยทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมลดลง เช่น ลำตัว คอ และข้อมือ การใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง เพิ่มความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อุปกรณ์นี้ในการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาการยศาสตร์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และห่างไกลจากการรักษาพยาบาล และโรคกระดูกและกล้ามเนื้ออันเนื่องจากการทำงานที่จะตามมาได้เป็นอย่างดี

 

เกียรตินารี ธชีพันธุ์: ข่าว 20/4/58/231

ข้อมูลและภาพ โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์