ภาพข่าว
 
 
ม.นเรศวรปลื้ม รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงกับระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ
วันที่ประกาศข่าว 11 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1677 คน
              เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์  ผู้อำนวยการสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่างรับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงกับระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National GIS Portal) จาก รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงานและความสอดคล้องของแผนแม่บทฯกับนโยบายชาติ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการและดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศร่วมกันและสามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ไปสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาสมาคมวิชาชีพ ภาคประชาชน คณะกรรมการฯ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกว่า 350 คน จาก 32 หน่วยงาน ณ ห้องวิภาวดี บีซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

              ในฐานะที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์โดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Sources) และร่วมมือกับนักวิจัยสร้างสรรค์ระบบบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ด้านต่างๆ จำนวน 32 ระบบ ครอบคลุมมิติต่างๆ เช่น ภัยพิบัติ ภูมิอากาศ การเกษตร ประชากร ผู้สูงอายุ และสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งระบบเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเชิงพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ บริการสวัสดิการภาครัฐ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ บริหารจัดการทรัพยากร วางแผนพัฒนาภาคเกษตร ป้องกันและ ลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

สุพรรณี สงวนพัฒน์ : ข้อมูล / ภาพ

11-10-60 / 011

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์