ภาพข่าว
 
 
ม.นเรศวร จับมือ บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาบัณฑิตให้ได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะทางธุรกิจในสถานการณ์จริง
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 2335 คน           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คุณธนยศ ครุฑระเบียบ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เครื่องสำอางชั้นนำระดับโลก เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะทางธุรกิจในสถานการณ์จริง และการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองต่อสังคมได้อย่างแท้จริง โดยจัดพิธีลงนาม ณ ห้องเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

           ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตไปแล้วจำนวน 13 รุ่น จากข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่ผ่านมาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา และในทุกๆ ปีจะมีบริษัทต่างๆ แสดงความต้องการรับนิสิตเข้าปฏิบัติงานทันทีเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา ซึ่งสหกิจศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นิสิตได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานจริงในบริษัทประหนึ่งพนักงานประจำ ซึ่งช่วยให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ และแสดงศักยภาพ ให้ทางบริษัทได้มีโอกาสพิจารณาความเป็นไปได้ในการรับเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำระดับโลก ได้เปิดโอกาสให้นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รวมถึงคณะเภสัชศาสตร์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในรูปแบบที่ต่างไปจากการวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ของสังคมต่อไป


สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

นเรศ เอี่ยมอินทร์ : ภาพ

11-09-60/301

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready