ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
MOU พัฒนาการศึกษากำลังพลกองทัพภาคที่ 3
วันที่ประกาศข่าว 07 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 130 คน


           เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ พลโทวิจักษฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3  เพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรกองทัพให้มีประสบการณ์สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลงานวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน  การพัฒนาหน่วยงานทั้งสอง โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร           ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ม.นเรศวรกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทัพภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน กับสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เมื่อปี พ.ศ.2548 และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับกองทัพภาคที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม ให้กับกำลังพลของของทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องจนถึงในปีการศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 นับได้ว่ามีกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  ทั้งนี้ เนื่องจากบันทึกข้อตกลงได้ครบกำหนดระยะเวลาความร่วมมือแล้ว จึงกำหนดจัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ขึ้น เพื่อสานต่องานด้านวิชาการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต


สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว  /  นเรศ เอี่ยมอินทร์ : ภาพ

07-09-60/299

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 38 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์