รายงานพิเศษ
 
 
ม.นเรศวร ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระสังฆราช
วันที่ประกาศข่าว 07 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 267 คน


มหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม แด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า "คำว่า 'ปริญญา' และ 'ปรัชญา' ในวิทยฐานะพิเศษที่ท่านทั้งหลายมอบให้อาตมานั้น มีความหมายเดียวกันกับคำว่า 'ปัญญา' คือความรู้รอบและความรู้จริง การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้พัฒนาสังคม ให้เจริญรุดหน้าไปบนวิถีแห่งความดีงามได้นั้น ย่อมต้องอาศัยคุณธรรมสูงสุดคือปัญญา เป็นเสมือนแผนที่นำทางเดิน

มหาวิทยาลัยย่อมมีหน้าที่สร้างปัญญาทางโลก ในแขนงต่างๆ ให้สำเร็จแก่ผู้เรียนและแก่สังคมส่วนรวมทั่วไป ส่วนพระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่สร้างปัญญาทางธรรมให้สำเร็จแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นสถาบันที่ดำรงอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองนั้น ทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันสงฆ์ ต่างก็ได้ร่วมมือกันทำหน้าที่สร้างคนให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นผู้เจริญด้วยปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปทั้งสองฝ่าย

เพราะฉะนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูบาอาจารย์และเป็นบุคลากรทางการศึกษา จะร่วมมือกันกับสถาบันพระพุทธศาสนา ในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้พัฒนาไปได้อย่างถูกทิศทาง ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา ด้วยความมั่นคงในสุจริตธรรม รู้จักใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา มิใช่ปล่อยให้สังคมไทย กลายเป็นสังคมแห่งความโง่เขลา มัวเมาในความทุจริต และยึดติดในความงมงาย

07-09-2560/298
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 42 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์