โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – จีน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
วันที่ประกาศข่าว 10 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 263 คน
      ด้วยมหาวิทยาลัยมีกำหนดดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – จีน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (Project of Thai – Chinese
Youth Cultural Exchange Program 2017) ระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2560 (ระยะเวลา 8 วัน) ณ Changzhou University
สาธารณรัฐประชาชนจีน ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมจำนวน 10 รายเพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
ด้านภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต สังคม ตลอดจนการใช้ชีวิตในต่างแดนและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนของนิสิตให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากนิสิตสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องสมัครผ่านคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์